نویسنده = �������� ��������������*1�������� ����������2��