نویسنده = ، سید حسین حسینی3، پانته آ اردهالی1،
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آزمایشگاهی و انگل شناسی spinodiplotriaena در مرغ مینا: اولین گزارش در ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 185-185

سید سینا باقری1*، وحید فتحی پور2؛ ، سید حسین حسینی3، پانته آ اردهالی1