نویسنده = امین درخشان3 ، حیدر حیدری3، فاطمه یک تنه4، دکتر راضیه پوراحمد5
جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 185-185

شبنم گلبوی داغداری*1، دکتر محمد رضا محزونیه2؛ امین درخشان3 ، حیدر حیدری3، فاطمه یک تنه4، دکتر راضیه پوراحمد5