نویسنده = شبنم گلبوی داغداری*1، دکتر محمد رضا محزونیه2
جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 185-185

شبنم گلبوی داغداری*1، دکتر محمد رضا محزونیه2؛ امین درخشان3 ، حیدر حیدری3، فاطمه یک تنه4، دکتر راضیه پوراحمد5