نویسنده = �������� �������������� ������1*�� ���������� ���������� ��������1 �� ���������� ������������1��