نویسنده = �������� �������� ����������1�� ���������� �������� ����������2* �� ������ �������� ����������3��
تشخیص Macrorhabdus ornithogaster در پرندگان زینتی ارجاعی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 183-183

دکتر هادی توکلی1، سمانه نوری گوشکی2* ، علی اکبر رضایی3