نویسنده = دکتر هادی توکلی1، سمانه نوری گوشکی2* ، علی اکبر رضایی3،
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص Macrorhabdus ornithogaster در پرندگان زینتی ارجاعی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 183-183

دکتر هادی توکلی1، سمانه نوری گوشکی2* ، علی اکبر رضایی3