نویسنده = زهرا عامری2، کیانا داوودی2، علیرضا کریم آبادی2
بررسی بیان ژن etx توکسین اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 182-182

مهناز کریمی1، مهرداد شمس الدینی بافتی2*، مجید عزتخواه2؛ مجتبی علی مولایی2، مهدی حسنی درخشان2؛ زهرا عامری2، کیانا داوودی2، علیرضا کریم آبادی2