نویسنده = رضا سپاهی1، احسان سپاهی2 *، فرج الله شهریاری احمدی2،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی تولید پایوسیانین در باکتری سودوموناس آئروژینوزا

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 181-181

رضا سپاهی1، احسان سپاهی2 *، فرج الله شهریاری احمدی2؛ سعید طریقی3، عبدالرضا باقری2