نویسنده = حسین نورانی1، خداداد پیرعلی خیرآبادی1
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه میزان آلودگی و شدت ضایعات کبدی ناشی از مهاجرت لاروهای تنیا هیداتیژنا در گوسفند

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 179-179

حسین نورانی1، خداداد پیرعلی خیرآبادی1؛ محمد مهدی داودپور2، مهدی سلیمی2*