نویسنده = �������� ����������1*�� ������ ����������������2�� ���������� �������� ��������1��
جداسازی نوکاردیا (Nocardia spp) از ریه ی گوسفند

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 178-178

زینب عبیری1*، رضا خیراندیش2، مسعود مقدس زاده1؛ مازیار جاجرمی1، رضاقنبرپور2