نویسنده = شیما عباسی راینی 1* ، جلیل آب شناس2
بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز خوراکی عصاره خارخاسک بر روی اسپرماتوژنز در موش سوری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 178-178

شیما عباسی راینی 1* ، جلیل آب شناس2؛ رضا خیراندیش3، محمد حسین زارع دارستانی4