نویسنده = الهه معینی*1، بهارک اختر دانش2، مهدی صابری2
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص ملکولی سندرم نقص ایمنی اکتسابی درگربه های ولگرد شهر کرمان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 175-175

الهه معینی*1، بهارک اختر دانش2، مهدی صابری2؛ سمیرا حسینی هوشیار3، زهرا همتی4