نویسنده = ����������������������1�� ������������ ���������� ��������2����������������������3 ���������� ���������� ��������4��
بررسی اثر سم عقرب همی سکورپیوس لپتوروس درتغییرات پاتولوژیک اندامهای خرگوش

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 173-173

منصورمحزونی1، معصومه اکبری کیان2،زهرافرهادی3 ،ساره شفیعی مفرد4