نویسنده = �������� �������� ��������������1* �� �������� ����������������2�� ���������� �������� 3 �����
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی پوست درخت گردو بر باکتری های جدا شده از تورم پستان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 151-151

نغمه موری بختیاری1* ، جواد جمشیدیان2، الهام خلفی 3 ‏