نویسنده = سجاد رشیدی1* ، عادل سعادتی 2 ، جاوید صدرایی3،
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد آلودگی به تنیا ساژیناتا در یک مرکز درمانی در شمال خوزستان(بیمارستان 580 دزفول)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 150-150

سجاد رشیدی1* ، عادل سعادتی 2 ، جاوید صدرایی3