نویسنده = رضا کاظم پور3 ، علی اعظمی4
بررسی میزان باقیمانده جیوه در عضلات ماهیان نر وماده قزل آلای منطقه جاجرود

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 150-150

اسماعیل علی محمدی فرد1*،نرگس میر سعید قاضی2؛ رضا کاظم پور3 ، علی اعظمی4