نویسنده = ������ �������������� �������� , �������� ���������� ���������� ��������, ������ ����������������
بررسی هورمون های تیروئیدی در گاوهای شیری آبستن دورگ کشتارگاه تبریز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 149-149

آسو محمدپور بانه , امیر پرویز رضایی صابر, هدی پورباقر