نویسنده = �������� �������� �������� ������1�� �������� ������������2*��
انگل های خارجی جداسازی شده از شارک نقره ای(Balantiocheilos melanopterus) درشهرستان سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 146-146

سارا مهدی زاده مود1، نگار یاریان2*