نویسنده = �������� �������� �������� ������1�� �������� ������������*2��
بررسی گونه های شایع داکتیلوژیروس در ماهی گلدفیش(Carassius auratus) درشهرستان سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 146-146

سارا مهدی زاده مود1، نگار یاریان*2