نویسنده = �� �������� ���������� 2 �� ���������� ���������� 3 �� ���������������� ���������� 2��