نویسنده = �������� ����������1*�� �������� ���������� ������1�� ������ ��������1�� �������� �������� ������������1��