نویسنده = مهدی عسکری3، مرتضی گرجی دوز2 ، ،علیرضا کوچک زاده4
تعداد مقالات: 1
1. تعیین میزان بروز انواع ورم پستان کلینیکی کلی فرمی در دامپروری های اطراف شهرستان گرمسار

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 141-141

مصطفی دانشور 1* ، مجید محمدصادق 2؛ مهدی عسکری3، مرتضی گرجی دوز2 ، ،علیرضا کوچک زاده4