نویسنده = �������� �������� ����������4�� ���������� ����������4��
بررسی سطوح مختلف اسیدهای آلی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر روی جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 139-139

خسرو قزوینیان1*، هادی امامی2، مهرداد ایرانی3؛ محمد صادق قدرتی4، مجتبی صادقی4