نویسنده = محمد صادق قدرتی4، مجتبی صادقی4
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطوح مختلف اسیدهای آلی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر روی جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 139-139

خسرو قزوینیان1*، هادی امامی2، مهرداد ایرانی3؛ محمد صادق قدرتی4، مجتبی صادقی4