نویسنده = مرضیه مهرافزا3، غلامرضا حمیدخلق4
استفاده از روش Real-Time PCR جهت شناسایی HPV-16 و HPV-18 به عنوان جایگزینی برای روش کشت در سلولهای موش

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 137-137

علی ناظمی1 ، خدیجه حمیدخلق2*؛ مرضیه مهرافزا3، غلامرضا حمیدخلق4