نویسنده = �������� �������� ������ ������������1*�� ���������� ��������2 �� ������ �������������� ��������2��