نویسنده = �������� �������� ���������� ��������������3�� �������� ����������4��
شناسایی و جداسازی ا نتروباکتریاسه مولد سقط جنین گوسفندی با روش کشت و PCR در منطقه غرب مازندران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 135-135

شیفته عربی1*، مصطفی جعفرپور2؛ محمد هادی سمیعی اردکانی3، امین روایی4