نویسنده = محمد هادی سمیعی اردکانی3، امین روایی4،
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و جداسازی ا نتروباکتریاسه مولد سقط جنین گوسفندی با روش کشت و PCR در منطقه غرب مازندران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 135-135

شیفته عربی1*، مصطفی جعفرپور2؛ محمد هادی سمیعی اردکانی3، امین روایی4