نویسنده = سارابراتی1،*، مجتبی بنیادیان2، عفت کریمی قهفرخی3،
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به آنتی بیوتیک ها در باکتری های اشریشیا کلی جدا شده از مدفوع انسان.

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 135-135

سارابراتی1،*، مجتبی بنیادیان2، عفت کریمی قهفرخی3؛ آوا اکبریان چالشتری3