نویسنده = ������������ ��������������1*�� �������� ������������2�� �������� ��������3 �������� �������� ������ ������4��
شناسایی مولکولی و وضعیت آلودگی کریپتوسپوریدیوم آندرسونی در صنعت دامداری و پیامد آن

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 132-132

علیرضا صدربزاز1*، مجید فرهودی2، محمد همتی3 ،حجت الله تقی پور4