نویسنده = علیرضا صدربزاز1*، مجید فرهودی2، محمد همتی3 ،حجت الله تقی پور4
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مولکولی و وضعیت آلودگی کریپتوسپوریدیوم آندرسونی در صنعت دامداری و پیامد آن

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 132-132

علیرضا صدربزاز1*، مجید فرهودی2، محمد همتی3 ،حجت الله تقی پور4