نویسنده = �������� ������������ ���������� ������������ �������� ����������������
بررسی علتهای سقط جنین درگله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 128-128

جعفر براتی، ارژنگ صفیان، یوسف عبدالهی