نویسنده = �������� �������� �������� ����������1�� �������� �������� ������������ ������ 2*�� ���������� ����������3��
گزارش وقوع فیبروما در پهلوی یک سگ

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 126-126

محمد عباس زاده حصیری1، امیر حسین بابایی پور 2*، فاطمه نمازی3