نویسنده = محمد عباس زاده حصیری1، امیر حسین بابایی پور 2*، فاطمه نمازی3،
تعداد مقالات: 1
1. گزارش وقوع فیبروما در پهلوی یک سگ

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 126-126

محمد عباس زاده حصیری1، امیر حسین بابایی پور 2*، فاطمه نمازی3