نویسنده = �������� ����������1 * �������� �������� �������� 2��
بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در سبزیجات خوراکی شهرستان شهرکرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 125-125

حسین مومنی1 * ،علی شریف زاده 2


ردیابی لیستریا مونوسیتوژنز در سیلوی ذرت تولید شده در شهرستان شهرکرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 126-126

حسین مومنی1 * ،علی شریف زاده 2