نویسنده = حسین مومنی1 * ،علی شریف زاده 2،
تعداد مقالات: 2
1. ردیابی لیستریا مونوسیتوژنز در سیلوی ذرت تولید شده در شهرستان شهرکرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 126-126

حسین مومنی1 * ،علی شریف زاده 2


2. بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در سبزیجات خوراکی شهرستان شهرکرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 125-125

حسین مومنی1 * ،علی شریف زاده 2