نویسنده = �������������� �������������� �������� ������������������ ����������������������*��
مشاهده ترماتود داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 125-125

حسینعلی دهمرده، مهدی حیدرزاده، لیلاسراوانی*