نویسنده = حسینعلی دهمرده، مهدی حیدرزاده، لیلاسراوانی*
تعداد مقالات: 1
1. مشاهده ترماتود داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 125-125

حسینعلی دهمرده، مهدی حیدرزاده، لیلاسراوانی*