نویسنده = فرشته خیاط باشی1* ، علی ناظمی2 ، محمد رضا خاتمی نژاد2
تعداد مقالات: 1
1. شیوع EBV درنمونه های پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به آزمایشگاههای شهرستان رشت به وسیله Real-Time PCR

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 124-124

فرشته خیاط باشی1* ، علی ناظمی2 ، محمد رضا خاتمی نژاد2