نویسنده = دکتر غلامرضا سرگزی، دکتر روح اله زاهدی، دکتر حبیب سنچولی
مشاهده ترماتود ژیروداکتیلوس در یک استخر پرورشی ماهی آمور شهرستان زابل

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 124-124

دکتر غلامرضا سرگزی، دکتر روح اله زاهدی، دکتر حبیب سنچولی؛ مهدی حیدرزاده، لیلا سراوانی*