نویسنده = رضا آویزه1، محمد مسعودی1، مرضیه رجبعلی پور3* ،فخرالدین احمدی4
گزارش یک مورد Squamous cell carcinoma جلدی در یک قلاده سگ ژرمن شفرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 123-123

بهمن مصلی نژاد1، بابک محمدیان2، هادی نداف1؛ رضا آویزه1، محمد مسعودی1، مرضیه رجبعلی پور3* ،فخرالدین احمدی4