نویسنده = ������ �������� ������������1��3 �� �������� ���������� ������������2 *��