نویسنده = شهین مسعودی2، محمد مجید ابراهیمی2، حیدر حسینی1
بررسی سیکل رشد ویروس آنفلوانزا (H9N2 ) در تخم مرغ جنین دار بعد از تلقیح داخل آلانتوئیک

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 115-115

رحیم قدیمی پور1*، ایرج خلیلی1، علی آمقی1، سعید صدیق اعتقاد1؛ شهین مسعودی2، محمد مجید ابراهیمی2، حیدر حسینی1