نویسنده = : ����������������������*�� �������������� �������������� �������� ������������������
بررسی میزان شیوع انگل داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 115-115

: لیلاسراوانی*، حسینعلی دهمرده، مهدی حیدرزاده