نویسنده = : لیلاسراوانی*، حسینعلی دهمرده، مهدی حیدرزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان شیوع انگل داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 115-115

: لیلاسراوانی*، حسینعلی دهمرده، مهدی حیدرزاده