نویسنده = محمد تقی حیدریان 1* ، حمزه بواسحاقی 2
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی کرمی کبد شتر در شهر ستان سمنان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 113-113

محمد تقی حیدریان 1* ، حمزه بواسحاقی 2