نویسنده = مومنه دل بیشه1*،علی ناظمی2،مصطفی جعفرپور3
راه اندازی روش اختصاصی و حساس Real-Time PCR به منظور تشخیص گونه های بروسلا

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 110-110

مومنه دل بیشه1*،علی ناظمی2،مصطفی جعفرپور3