نویسنده = ویدا داودی1*، آرزو طهمورث پور2، محبوبه مدنی3، زینب گلشنی4
جداسازی و شناسایی قارچ های مصرف کننده نفت خام در خاک های آلوده خوزستان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 108-108

ویدا داودی1*، آرزو طهمورث پور2، محبوبه مدنی3، زینب گلشنی4