نویسنده = ������ �������� ����������1*�� ���������� ���������������� 2�� �������� ������������3��
تعیین میزان آلودگی به قارچ مالاسزیا پاکی درماتیس در سگ های گله منطقه تبریز و صاحبان آن ها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 102-102

علی محمد عطاری1*، منصور خاکپــور 2، زهرا خاتونی3